Vicia lathyroides (Lathyruswikke)


Vicia lathyroides