Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2015


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Caragana arborescens
foto op waarneming.nl.
Erwtenboompje 242-495 september Geesteren Een vruchdragend exemplaar, verwilderd langs zandweg. Eerste km-hok.
Er zijn in Nederland drie eerdere waarnemingen gedaan, ver uiteen aan de kust (bron: Verspreidingsatlas en Waarneming.nl).
Corry Abbink
Cyperus congestus
Cyperus congestus 228-473 oktober Markelo, Slagendijk Enige planten aan maïsakker. Eerste km-hok.
Er zijn in Nederland twee eerdere waarnemingen gedaan, rond Amsterdam.
Naar verluid wordt de soort wel aangeplant, waarna ze zich makkelijk uitzaait.
René de Wilde
Conyza bonariensis
Gevlamde fijnstraal 236-507 oktober Rheeze Een plant op voederbult, met Conyza canadensis (Canadese fijnstraal) en een exemplaar van C. sumatrensis (Hoge fijnstraal). Vierde km-hok.
De eerdere waarnemingen zijn alle in Enschede gedaan.
Wyzte Boersma & Andries van Renssen
Conyza sumatrensis
Hoge fijnstraal 236-507 oktober Rheeze Een plant op voederbult, met Conyza canadensis (Canadese fijnstraal) en een exemplaar van C. bonariensis (Gevlamde fijnstraal). Achtste km-hok. Wyzte Boersma & Andries van Renssen
Panicum dichotomiflorum
Kale gierst 245-483 september Zenderen, Elhorst Ruim 10 bloeiende planten aan maïsakker. Tweede gedocumenteerde km-hok.
Pieter Stolwijk
Panicum dichotomiflorum
Kale gierst 250-482 september Boeldershoek, Strootbeekweg. Honderden bloeiende planten in retentiegebiedje. Eerste gedocumenteerde km-hok.
Op Verspreidingsatlas staan nog twee Twentse vondsten. Deze stammen echter uit de tijd dat er in Nederland nog geen onderscheid werd gemaakt tussen Panicum schinzii (Zuid-Afrikaanse gierst) en P. dichotomiflorum. Bij gebrek aan herbariummateriaal is dus niet te bepalen welke van de twee soorten eerder zijn aangetroffen. Alle vondsten sindsdien betroffen P. schinzii.
Pieter Stolwijk
Conyza sumatrensis
Hoge fijnstraal 250-472 september Boeldershoek, Strootbeekweg. Twee bloeiende planten in een retentiegebiedje. Zevende km-hok.
De soort is in Nederland goed ingeburgerd ten zuiden van de lijn Alkmaar-Arnhem. Zie kaart op Verspreidingsatlas.
Pieter Stolwijk
Poa humilis
"Berijpt beemdgras" (voorlopige naam) 244-483 september Almelo, op tal van plekken, o.a. Grote Bavinkelsweg, Bornsestraat. wegranden. Eerste km-hok.
De soort is pas onlangs in Nederland onderscheiden van Poa pratensis s.l. (Veldbeemdgras).
Vermoedelijk zijn veel waarnemingen van Poa pratensis toe te schrijven aan deze soort.
Zie de discussie op het forum van waarneming.nl.
Pieter Stolwijk
Veronica agrestis
Akkerereprijs 244-483 september Almelo, Elhorsterveld, Grote Bavinkelsweg. Een vijftal planten, aan hek bij transportbedrijf. Vijfentwintigste km-hok, elfde na 2004.
De soort is in Twente onbestendig. Er zijn geen terugvondsten gemeld.
Pieter Stolwijk
Sporobolus indicus
Sporobolus indicus 244-483 september Almelo. Een plant, in wegberm. Eerste km-hok.
Determinatie bevestigd door Leni Duistermaat (Naturalis - Nationaal Herbarium).
De laatste weken is de soort op twee andere plekken in Nederland "in het wild" gevonden (forum Waarneming.nl).
De soort is vroeger wel als adventief bij wolfabrieken en dergelijke gemeld.
Excursie Floristische Werkgroep Twente
Polypogon viridis
Kransgras 257-468 augustus Enschede, Kolmschotlanden. Een grote kloon, met tientallen bloeiende scheuten. Vijfde km-hok, alle na 2004; vierde in Enschede. Pieter Stolwijk
Misopates orontium
foto op waarneming.nl.
Akkerleeuwenbek 241-489 augustus bij Almelo. Een plant, aan zandweg en akker. Zevende km-hok; tweede vanaf 2004. Corry Abbink
Potamogeton obtusifolius Stomp fonteinkruid 259-468 augustus Enschede, de Kiepe Een poel vol. Een (verheugende) hervondst (1999, Otto Zijlstra).
Het verspreidingskaartje suggereert een sterke achteruitgang in Twente.
Pieter Stolwijk
Polycarpon tetraphyllum
foto op waarneming.nl.
Kransmuur 255-472 juli Enschede, Rigelstraat. Enige planten. Eerste km-hok. Wolfgang Waanders
Armeria maritima Engels gras 246-464 juni Haaksbergen, Goorseweg. Een tiental planten. Dit lijkt de eeste melding van het voorkomen van de soort aan een provinciale weg, ver van de snelweg. Jan Meutstege
Koeleria macrantha
Smal fakkelgras 266-474 juni Losser, Ellermansbrug Een tiental planten in de wegberm. Zevende km-hok, vierde vanaf 2004.
Vooral in Oldenzaal enige malen aangetroffen. De soort lijkt in Twente niet erg standhoudend.
Pieter Stolwijk
Alopecurus aequalis Rosse vossenstaart 240-461
kaart
juni Neede, Kieftendijk. Meer dan 50 planten, in natuurontwikkelingsterrein, samen met een veelvoud aan Alopecurus geniculatus (Geknikte vossenstaart). Meer dan 40 km-hokken; zesde vanaf 2004.
De soort is de laatste jaren slechts 6 maal gevonden, maar mogelijk bevat het verspreidingskaartje een aantal onjuiste determinaties.
Pieter Stolwijk
Huperzia selago
Dennenwolfsklauw --- mei Bij Almelo, in natuurreservaat. Een exemplaar. Derde km-hok; tweede vanaf 2004.
De oudste vindplaats is vrijwel zeker verdwenen, zoals is gebleken na uitvoerig zoeken van Wytze Boersma (!)
Wytze Boersma
Armeria maritima Engels gras zie kaart mei - juni Oldenzaal A1; Enschede A35; Almelo A35. Duizenden planten. Er vtitle dit jaar een enorme toename te zien van Engels gras, ook bij de klassieke vindplaats bij Holten (en op de Veluwe bij de afslag Harderwijk van de A1). Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Valerianella locusta (Gewone) veldsla 234-476 mei Bij de Entervenen. Berm zandpad >50 planten. Twaalfde km-hok; achtste na 2015. Pieter Stolwijk
Geranium lucidum
foto op waarneming.nl.
Glanzige ooievaarsbek 249-479 mei Borne. - Elfde km-hok. Gijs Haverkamp
Fumaria capreolata
foto op waarneming.nl.
Rankende duivekervel 250-477 mei Hengelo. - Vierde km-hok, alle vanaf 2004. Gijs Haverkamp
Papaver argemone
foto op waarneming.nl.
Ruige klaproos 253-497 mei Cirkels van Jannink. - Zevende km-hok vanaf 2004. Wessel Meijer
Ophioglossum vulgatum
Addertong 227-484 mei Noetselerberg. Verscheidene planten. Veertiende km-hok; zesde na 2015. Ton Klomphaar c.s.
Pedicularis sylvatica Heidekartelblad --- mei Natuurontwikkeling tussen Holten en Rijssen. Een veertigtal pollen, zowel bloeiend als vegetatief.
Het gebied is pas recent ingericht als natuurterrein.
>30 km-hokken. Wytze Boersma & KNNV Hengelo-Oldenzaal
Vicia lutea Gele wikke 229-478 mei Natuurontwikkeling tussen Holten en Rijssen. Vermoedelijk ingezaaid. Tweede km-hok. De eerste is gedaan op de cirkels van Jannink. Wytze Boersma & KNNV Hengelo-Oldenzaal
Filago vulgaris
Duits viltkruid 262-474 mei Natuurontwikkeling in de Lindermaten.
Verbazend snelle opmars (ook buiten Twente) van een soort die lange tijd als verdwenen uit Nederland gold.
Meer dan 50 planten. Achttiende km-hok, alle vanaf 2004. Pieter Stolwijk
Polygala serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem --- mei Witteveen.
De soort was uit dit gebied niet bekend.
- Vijftiende km-hok, zevende vanaf 2004. Familie Kloen-Jansonius
Viola persicifolia Melkviooltje mei --- --- Twee km-hokken op nieuwe plekken. Vijfde en zesde km-hok. ---
Hierochloe odorata Veenreukgras 250-487; 251-487 april Aan het Kanaal Almelo-Nordhorn. Enkele grote populaties op het hogere deel van het kanaaltalud. Vijfde km-hok; het tweede sinds 2005.
De plek was al sinds jaren bekend bij Fons Eysink (1978?) en Eddy Weeda (zie Oecologische Flora deel 5, pag. 154), maar is nooit doorgedrongen tot de database van de FWT en van FLORON.
De Werkgroep kende de soort tot nog toe alleen uit het Reest- en Vechtdal.
Dat de soort bij ons lang uit het zicht is gebleven heeft waarschijnlijk te maken met de vroege bloei, een situatie vergelijkbaar met die van Carex ligerica [syn. Carex colchica] (Rivierduinzegge).
Eddy Weeda
Geranium lucidum
Glanzige ooievaarsbek 253-462;
246-493
maart Buurse;
Geesteren (OV)
Meer dan 5 planten aan houtwal. (Buurse)
Meer dan 10 planten op begraafplaats (Geesteren).
Negende en tiende km-hok. De eerste Twentse vondst stamt uit 2007.
Mogelijk ontsnapt de soort uit tuinen e.d., waarna ze min of meer stand weet te houden.
Pieter Stolwijk;
Corry Abbink

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON