Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2011


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Polypogon viridis
Kransgras 258-470 oktober Enschede, Boulevard; oeverzone vijver. Een plant. Tweede vondst.
Ook de eerste vondst was in Enschede.
Pieter Stolwijk
Crassula helmsii
Watercrassula 258-470 oktober Enschede, Boulevard; oeverzone vijver. Ongeveer 1/2 vierkante meter. Elfde vondst; tiende sinds 2005; derde dit jaar.
Ondanks bestrijding blijft de soort, waarschijnlijk ook via tuinplantencentra, zich verspreiden.
Pieter Stolwijk
Juncus alpinoarticulatus
Rechte rus 258-470 oktober Enschede, Boulevard; oeverzone vijver. Een vijftal planten. Vierendertigste km-hok; vijftiende sinds 2005.
De soort is in het binnenland zeldzaam. Twente is kennelijk een bolwerk; ze heeft zich hier sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw fors uitgebreid, met name in natuurontwikkelingsgebieden. Een vondst aan stadsvijver blijft echter opmerkelijk.
Pieter Stolwijk
Cirsium oleraceum
Moesdistel 255-473 oktober Enschede, oeverzone vijver terrein UT. Een tiental planten. Tweede vondst; eerste sinds 2005.
Deze soort, die niet niet inheems is in Twente, komt voornamelijk in Zuid-Limburg en een enkel plek in Noord-Brabant voor. Ze is karakteristiek voor vochtige graslanden langs riviertjes.
Het voorkomen (een exemplaar) aan de Glanerbeek (1981) is geen lang leven beschoren geweest.
Jo Schunselaar
Nicotiana tabacum
Tabak 237-472 oktober Goor Een verwilderde plant. Eerste gerapporteerde verwildering. Wytze Boersma
Potamogeton x lintonii (Potamogeton crispus x mucronatus) Gekroesd x Puntig fonteinkruid 258-486 oktober Rosummerhoek In de Rossumerbeek, met Potamogeton mucronatus (Puntig fonteinkruid). Eerste (en tweede) vondst.
Ook in 2009 door Andries van Renssen in deze beek aangetroffen in km-hok 258-487, maar niet gepubliceerd, omdat er aanvankelijk nog twijfel bestond over de determinatie.
Andries van Renssen
Potamogeton mucronatus Puntig fonteinkruid 258-486 oktober Rosummerhoek In de Rossummerbeek, met Potamogeton x lintonii (Gekroesd x Puntig fonteinkruid). Vierde vondst; eerste sinds 2005. Andries van Renssen
Pastinaca sativa subsp. urens Brandpastinaak 260-479 oktober Oldenzaal Deze ondersoort is bekend van rivieroevers en ruderale terreinen. Staat als zeer zeldzaam te boek, maar breidt zich snel uit. Eerste vondst.
Andries van Renssen
Guizotia abyssinica
Gingellikruid 250-478 oktober Hengelo Opgekomen uit gemorst vogelzaad, met o.a. Panicum miliaceum (Pluimgierst), Phalaris canariensis (Kanariezaad) en Silybum marianum (Mariadistel). Tiende vondst; tweede sinds 2005.
De soort houdt nergens stand.
Wytze Boersma
Spiranthes cernua

Schroeforchis (cernua) - september Twente Vier bloeiende planten en enige rozetten, in een natte oeverzone. Nieuw voor Nederland.
De soort is inheems in Noord-Amerika en wordt in Engeland als tuin- en kamerplant gehouden. Hoe de planten in Twente terecht zijn gekomen is een open vraag. Ingewaaid zaad vauit Engeland? Uitzaai / aanplant?
Jo Schunselaar
Amsinckia micrantha
Kleinbloemige amsinckia 265-478 september Glanerbrug Een twintigtal planten. Zestiende km-hok; vierde sinds 2005.
De soort heeft in Twente zijn zwaartepunt bij Vasse, waar kennelijk een bestendige populatie voorkomt. Bij Enschede nog niet eerder gevonden.
Pieter Stolwijk
Corispermum intermedium
Smal vlieszaad 227-511 augustus Dedemsvaart Een plant, op open zand van een wijk in aanleg. Twaalfde km-hok; eerste sinds 2005.
Deze onbestendige soort is vooral bekend uit het stedelijk gebied van Enschede, Hengelo en Almelo.
Hillie Waning Vos
via waarneming.nl.
Huperzia selago
Dennenwolfsklauw 227-512 april Dedemsvaart Een plant, in dras oeverland van een gegraven plas, met o.a. masssaal Lycopodiella inundata (Moeraswolfsklauw).
Tweede km-hok; eerste sinds 2005.
Op de eerste vindplaats bij Beckum is de soort, ondanks herhaaldelijk zoeken, niet meer aangetroffen.
Willy Heimeriks
via waarneming.nl.
Atriplex micrantha

Atriplex micrantha 260-478 augustus Oldenzaal, aan de voet van het viaduct over de A1 Enige planten. Eerste vondst.
[Het materiaal wordt bestudeerd, maar is nog niet met zekerheid op naam gebracht.] Inmiddels hebben de microscoopfoto's duidelijkheid gebracht.
Beide soorten zijn al lang bekend van de (middenberm) van de Duitse autobanen.
Andries van Renssen
Cicendia filiformis Draadgentiaan 265-478 augustus Snoeyinksbeek Honderden planten. Eenenwintigste km-hok; zevende sinds 2005. Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Crassula helmsii Watercrassula 266-492 augustus bij Denekamp In twee naast elkaar gelegen poelen, vrijwel geheel rondom begroeid met een 2 m brede strook. Negende km-hok; achtste sinds 2005. Jos Bruns
Spergularia salina
Zilteschijnspurrie 260-478 augustus Oldenzaal, bij viaduct onder de A1 Duizenden plantjes. Zestiende km-hok; negende sinds 2005
Een minder algemene bermzoutplant.
Samen met Plantago coronopus (Hertshoornweegbree) en Puccinellia distans subsp. distans (Stomp kweldergras).
Andries van Renssen & Pieter Stolwijk
Verbena officinalis
foto op waarneming.nl.
IJzerhard 238-481 augustus Markelo, Friezenberg Enige planten. Twintigste km-hok; vijfde sinds 2005
Deze soort komt in Twente (bijna) alleen voor in stedelijk gebied, met name op spoorweg- en haventerreinen. Een vondst in dit natuurgebied is dus opmerkelijk.
Jan Wessels
via waarneming.nl.
Arabidopsis arenosa
foto op waarneming.nl.
Rozetsteenkers 238-481 augustus Enschede, havengebied - Twintigste km-hok; vijfde sinds 2005.
Na jaren van (schijnbare) afwezigeheid toch weer terug in de Enschedes haven.
Marcel Bolten
Cicendia filiformis Draadgentiaan 238-481 augustus Hoeselderdijk, De Doorbraak Drie plantjes. Twintigste km-hok; vijfde sinds 2005. Fons Eysink & Jo schunselaar
Asplenium trichomanes
foto op waarneming.nl.
Steenbreekvaren 243-515 juli De Haandrik Enige planten in kademuur. Twaalfde km-hok; zesde sinds 2005. Bram Rijksen
via waarneming.nl.
Lagarosiphon major
Verspreidbladige waterpest 246-475 juli Delden Vijf tot 10 m2 in vijver golfbaan. Eerste vondst.
Het is een invasieve waterplant, die bestreden zal gaan worden.
Wytze Boersma
Juncus tenuis subsp. anthelatus
Tengere rus (subsp. anthelatus) 246-475 juli Delden Delden, golfbaan; een veertigtal planten. Vijfde km-hok. Wytze Boersma
Veronica agrestis
Akkerereprijs 226-513 juli Dedemsvaart Een veertigtal planten op een oude begraafplaats. Twintigste km-hok; zevende sinds 2005.
In Twente een onbestendige soort.
Wytze Boersma & Andries van Renssen
Sonchus palustris Moerasmelkdistel 241-486 juli Almelo, haven Een plant in kanaalberm. Veertiende km-hok; zevende sinds 2005.
Alle overige vindplaatsen liggen aan het Twentekanaal of de zijtak ervan.
Pieter Stolwijk
Eupatorium purpureum Purper leverkruid 240-497 juli Vriezenveen, Paterswal Een tiental planten aan een kanaalberm. Tweede ons bekende geval van verwildering. Richard Gerritsen (Vogelwerkgroep Engbertsdijksvenen)
via waarneming.nl.
Euphorbia maculata Straatwolfsmelk 259-480 juli Oldenzaal Een aantal planten in een tuin en op trottoir. Tweede km-hok; reeds bekend van Glanerbrug.
Landelijk een zich uitbreidende inburgeraar.
Andries van Renssen
Sherardia arvensis Blauw walstro 259-480 juli Oldenzaal Een 15-tal planten. Zesde km-hok; reeds bekend van aangrenzend km-hok. Andries van Renssen
Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 258-495 juni Springendal Aan bosrand. Zesde km-hok; eerste buiten het stedelijk gebied. Edwin Dijkhuis
Arabis glabra
Torenkruid 259-480 juni Oldenzaal Een plant op talud spoorbaan. Derde km-hok.
De beide andere vindplaatsen liggen ook aan de spoorbaan, direct ten oosten van Oldenzaal.
Andries van Renssen
Sisymbrium orientale Oosterse raket 245-471 juni bij Bentelo Een tiental planten in omgewerkte berm. Tiende km-hok; eerste sinds 2005.
De soort is in Twente onbestendig.
Pieter Stolwijk
Knautia arvensis
Beemdkroon 269-492 juni bij Tilligte Ruim 50 bloeiende planten, aan beide zijden van de weg (N349). Negentiende km-hok; vijfde sinds 2005.
De soort is op de meeste Twentse vindplaatsen onbestendig.
Harry Wolbers
via waarneming.nl.
Alchemilla glabra
Kale vrouwenmantel 264-489 mei Denekamp, De Knik Twee bloeiende planten. Vijfde km-hok; tweede sinds 2005.
De soort is uit deze omgeving van nog 2 km-hokken bekend (voor 2005).
Pieter Stolwijk
Valerianella locusta
Gewone veldsla 253-475 mei Hengelo, Drienewerwolde Een bloeiend en een vegetatief exemplaar. Tiende km-hok.
Deze soort duikt zo nu en dan in Twente op, maar heeft hier kennelijk geen vaste grond onder de voeten.
Jan Zwienenberg
Hierochloe odorata Veenreukgras 227-514 april Dedemsvaart, Spijker Een tiental bloeistengels; mogelijk nog meer niet-bloeiende pollen. Derde km-hok; eerste sinds 2005.
Deze soort is bij ons alleen bekend uit het uiterste noorden van het district, vooral het gebied van de Reest.
Wytze Boersma & Andries van Renssen
Cardamine corymbosa
foto's op waarneming.nl.
Eenbloemige veldkers 242-493 april Vriezenveen Ruim honderd exemplaren in voegen van nieuw aangelegd terras. Vermoedelijk met plantmateriaal meegekomen. Vierde km-hok.
Deze recent ingeburgerde soort lijkt vooral via kwekerijen en tuincentra verspreid te worden.
Corrie Abbink
Saxifraga tridactylites Kandelaartje 260-479 april Oldenzaal Een dertigtal exemplaren op een binnenpleintje. Twaalfde km-hok.
Bij ons vooral een spoorwegplant; daarnaast op twee begraafplaatsen in Overdinkel.
verspreidingskaartje
Andries van Renssen
Dipsacus pilosus Kleine kaardebol 260-479 maart Oldenzaal Een grote populatie op terrein voormalige houtfabriek; mogelijk adventief met boomschors. Tweede km-hok; eerste na 2004. Andries van Renssen

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON