Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2010


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Juncus tenuis subsp. anthelatus
Tengere rus (subsp. anthelatus) 258-487 september Rossum, Duistere Voort Drie planten in natuurontwikkelingsterrein. Vierde km-hok; eerste buiten De Doorbraak. Andries van Renssen
Sedum sarmentosum
foto op waarneming.nl.
Driebladvetkruid 242-494 september Vriezenveen, de Pollen Zes planten in zandige berm.
Talrijk op slootbodem. Lijkt hier volledig ingeburgerd.
Achtste km-hok Twente (incl. verwilderingen).
kaart
Corry Abbink
Panicum schinzii
Zuid-Afrikaanse gierst 237-507 augustus - september Tilligte - Denekamp - Markelo. Bermen en rand maïsakkers; soms massaal. Tweeëntwintigste km-hok. Aan de Scandinaviëroute (de oostelijke rondweg van Denekamp) is de soort massaal aan te treffen.
Ten onrechte werden de vondsten van Tilligte en Denekamp aanvakelijk voor P. dichotomiflorum (Kale gierst) gehouden.
kaart
Pieter Stolwijk
Arabidopsis arenosa
Rozetsteenkers 237-507 augustus Brucht. In natuurontwikkelingsterrein. Zesde km-hok; eerste sinds 2005.
De soort is onbestendig; er zijn geen terugmeldingen.
Rudolf van der Schaar
Pyrola rotundifolia
Rond wintergroen --- augustus Oost-Twente. In natuurontwikkelingsterrein. Derde km-hok.
Zie ook:
Bijzondere vondsten 2005
Bijzondere vondsten 2008.
Benno te Linde, Louis-Jan van de Berg & Onno de Bruijn
Cyperus fuscus
Bruin cypergras 258-483 augustus Oldenzaal, Gravenes. Vijf planten, op slikkige grond van nieuw retentiebekken. Elfde km-hok; zesde recente. Pieter Stolwijk
Cyperus fuscus
Bruin cypergras 259-466 augustus Enschede, Sandersküper. Een veertigtal planten, op slikkige grond van nieuw natuurontwikkelingsterrein. Tiende km-hok; vijfde recente. Jo Schunselaar
Isatis tinctoria Wede 234-470 augustus Twentekanaal, op de sinds 1990 bekende vindplaats. Drie planten, op voormalig baggerdepot. Enige km-hok.
Er zijn daarnaast enige adventieve vondsten.
Pieter Stolwijk
Abutilon theophrasti
Fluweelblad 233-469 augustus Twentekanaal, baggerdepot. Een plant, op zanddepot. Veertiende km-hok; vierde sinds 2005.
De soort is onbestendig; alle vondsten zijn eenmalig.
Pieter Stolwijk
Centunculus minimus
Dwergbloem 238-481 juli De Doorbraak, bij de Hoeselderdijk. Honderden planten. Vierde km-hok; derde sinds 2005. Jo Schunselaar
Filago vulgaris Duits viltkruid 238-481 juli De Doorbraak, bij de Hoeselderdijk. Tientallen planten. Zesde km-hok. Jo Schunselaar
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii Bosorchis 263-480 juli Rotboerpad, Grevenmaat. Drie planten. Tweede zekere vondst. Jo Schunselaar
Juncus inflexus Zeegroene rus 256-441 juni Weerselo, pompstation. ? Negentiende km-hok.
De soort, hoewel meerjarig, lijkt in Twente onbestendig. Er is slechts een km-hok waar de soort een tweede keer is gezien.
Ze lijkt een vorkeur te hebben voor lemige of kleiige bodem: bij Oldenzaal en rond Hengelo zijn de meeste vondsten gedaan.
Andries van Renssen & Jo Schunselaar
Lycopodium tristachyum
Kleine wolfsklauw vervaagd juni Ten noorden van Hellendoorn. Een tiental planten. Eerste vondst FWT.
De Atlas van de Nederlandse Flora (deel 2) geeft voor dit deel van Twente alleen vondsten van voor 1950; daarnaast nog drie uurhokken uit noord-oost Twente. De laatste bekende groeiplaats was in de Paardenslenkte, zo'n 15 jaar geleden (mededeling Geert Euverman). We nemen aan dat al deze vindplaatsen inmiddels verdwenen zijn.
Hoogstwaarschijnlijk is dit nu de enige vindplaats in Twente
Johan Alferink
Eleocharis quinqueflora
Armbloemige waterbies 238-481 juni De Doorbraak, bij de Hoeselderdijk. Vele tientallen planten. Negende km-hok. Mogelijk is dit de eerste keer dat de soort in een natuurontwikkelingsterrein (buiten een natuurreservaat) wordt aangetroffen. De overige vondsten liggen alle in natuurreservaten.
Zie ook bij Centunculus minimus (Dwergbloem).
Jo Schunselaar
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 244-482 juni Driesprong Haaksbergen-Eibergen-Neede. Twee planten, in schrale grasstrook tussen fietspad en bermsloot; met veel Pimpinella saxifraga (Kleine bevernel). Een hervondst. Tussen 1979 en 1995 is de soort hier vaak gezien. Daarna is er vele malen vruchteloos gezocht.
Uit de periode 1977-2004 zijn er in Twente 16 vindplaatsen bekend. Sinds 2005 zijn er nu vier teruggemeld en is er een nieuwe vindplaats genoteerd.
In een aantal natuurreservaten is de soort zeker nog aanwezig, maar zij gaat kennelijk toch hard achteruit.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Anchusa arvensis
Kromhals 244-482 mei Tusvelderesch, aan de spoorbaan. Een plant. Zevende vondst vanaf 2005.
De soort is zeer onbestendig in Twente. Er zijn meer dan 50 vondsten uit de periode 1977-2004 bekend, maar slechts een terugvondst.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Valerianella locusta Gewone veldsla 244-482 juni Tusvelderesch, aan de spoorbaan. Vele tientallen planten. Negende vondst.
De soort is onbestendig.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Saxifraga tridactylites Kandelaartje 244-482 juni Tusvelderesch, aan de spoorbaan. Enkele tientallen planten. Terugvondst; de soort is hier ook van 1997 bekend. Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Aquilegia vulgaris 'Wilde' akelei 263-480 mei Berm A1, ter hoogte van de Grevenmaat. Een plant; met o.a Primula veris (Gulden sleutelbloem) en Crepis biennis (Groot streepzaad). Vijfendertigste vondst, (nagenoeg) alle verwilderingen.
Van tuinafval of uitzaai is hier echter geen sprake. Het blijft niettemin welhaast onmogelijk te bepalen of we hier met een 'echte' Wilde akelei van doen hebben.
De aanwezigheid van Crepis biennis en van Primula veris is ook intrigerend.
Jo Schunselaar
Filago vulgaris
Duits viltkruid 229-485 mei Nijverdal, natuurontwikkeling Regge. Enkele tientallen planten; met o.a Gnaphalium luteo-album. Vijfde vondst. Ismael Wind
Geum macrophyllum
foto op waarneming.nl.
Groot nagelkruid 258-474 mei Lonneker. Een tiental planten. Elfde vondst, alle na 2005.
De soort lijkt in hoog tempo in te burgeren.
Otto Zijlstra
Armoracia rusticana
Mierikswortel 251-478 mei Hengelo. Een grote plant. Elfde vondst.
We hebben de indruk dat het steeds om tijdelijke groeiplaatsen gaat. Er zijn geen hervondsten bekend.
Wytze Boersma
Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 253-478 mei Hengelo, Hasseleres. --- Vijfde vondst, tweede in Hengelo. Wytze Boersma & Jan Zwienenberg
Primula veris Gulden sleutelbloem 263-480 mei A1 ter hoogte van de Grevenmaat. Ruim 20 planten, aan de zuidelijke bermsloot. Eerste vondst.
Aan de A1 zijn de laatste jaren meer voor Twente bijzondere vondsten gedaan, wat mogelijk verband houdt met het aansnijden van een relatief kalkrijke bodemlaag.
Pieter Stolwijk
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 266-478 mei Snoeyink. Vijf planten. Tweede vondst aan de Dinkel (eerste sinds 2005).
De soort is tamelijk algemeen aan de Overijsselsche Vecht en in het westen van ons district.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Salix x sericans Bos- x Katwilg 266-478 mei Snoeyink. Een struik. Eerste vondst FWT. Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Hieracium lactucella
Spits havikskruid 259-477 mei Lonnekerberg. --- Vierde vondst; tweede sinds 2005.
Actueel zijn er hoogstwaarschijnlijk nu twee vindplaatsen.
Otto Zijlstra
Senecio vernalis Oostelijk kruiskruid 263-488 april Singraven, bij de watermolen. Een plant. 29ste vondst; vijfde sinds 2005.
De soort is zeer onbestendig; slechts eenmaal is zij op een oude vindplaats teruggezien.
Pieter Stolwijk
Lepidium draba Pijlkruidkers 235-508 april Rheezerbelten --- Zesde vondst; tweede sinds 2005. De soort is bij ons onbestendig. Hinko Talsma
Viola x bavarica Donkersporig x Bleeksporig bosviooltje 264-477 april Smoddebos. --- Tweede vondst. Zie hier voor de eerste vondst.
De soort onderscheidt zich van de ouders door de intermediaire spoor (gelig met paarse zweem) en de lijntjes op het onderste kroonblad, die enigszins 'vertakt' zijn, zoals bij Viola reichenbachiana (Donkersporig bosviooltje).
excursie FWT
Plantago maritima Zeeweegbree 261-492 april Tilligte. Een plant in wegberm. Tweede vondst. Zie hier voor de eerste vondst.
De soort onderscheidt zich in niet-bloeiende toestand van Plantago coronopus (Hertshoornweegbree) door de gaafrandige, 3-nervige bladen tegen (meestal) getande en altijd 1-nervige bladen bij P. coronopus. Zeeweegbree is een kustplant, die echter volgens de Flora ook in het binnenland aan gepekelde wegen voorkomt. Waarschijnlijk is dat een zeldzaam verschijnsel: www.telmee.nl geeft, behalve de eerste Twentse vondst, slechts twee andere binnenlandse (gevalideerde?) vindplaatsen: bij Amsterdam (waar heel goed zoutinvloed kan bestaan) en bij Doetinchem.
Pieter Stolwijk